Projekt Wymiany Międzynarodowej

Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w projekt wymiany międzynarodowej „Erasmus”, w którym udział biorą następujące państwa: Polska, Rumunia, Portugalia, Grecja i Hiszpania. Tematem przewodnim tej edycji projektu jest „Zrównoważony rozwój i obywatelstwo jako wyzwanie edukacyjne na przyszłość”. Główne założenia i cele programu to uświadamianie społeczeństwa na temat wykorzystywania źródeł energii odnawialnej, recyklingu i metod transportu oraz przygotowanie uczniów do rozważnego podejmowania decyzji, z myślą o skutkach, jakie mogą one mieć dla naszej planety.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Działania projektowe w roku szkolnym 2020/2021

Prezentacja „Green Women” przygotowana prze nasze uczennice: https://www.9lo.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2021/04/GREEN-WOMEN_Erazmus.pdf

Dnia 7 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie na platformie online podsumowujące całoroczną pracę uczniów w projekcie międzynarodowym Erasmus+.

On 7th June 2021, on an online platform there was a meeting which summarised the students’ year-long work in the Erasmus+ international project.

Głównym punktem zebrania było przedstawienie prezentacji każdego z państw na temat „New life for old patrimony” tłumacząc „Nowe życie dla starego dziedzictwa”. Uczniowie naszej szkoły poruszali kwestie starych budynków i jak zmieniały się one na przestrzeni lat takich jak Letni Pałac Lubomirskich, stara drukarnia, nowomiejska synagoga czy galeria grafika. Zwróciliśmy również uwagę na sposób ich wykorzystywania w przeszłości.

The main issue of the meeting was a presentation from each country on the theme „New life for old patrimony”. Students from our school raised the issue of old buildings and how they have changed over the years, such as the Lubomirski Summer Palace, the old printing house, the New Town synagogue or the graphic centre. We focused particular attention on way of using them in the past.

Uczniowie z zagranicy mogli się również dowiedzieć o tutejszym bractwie rycerskim i kowalstwie, czyli o zawodach, które w obecnym czasie już nie istnieją lub zmieniły swój charakter oraz przeznaczenie

Students from abroad could also learn about the local brotherhood of knights and blacksmithing so about the professions which do not exist or have changed their meaning and destiny.


Mieliśmy tez okazje oglądnąć filmik nagrany przez jedną z uczennic naszej szkoły Malwinę Warzechę, na którym zaprezentowała swój autorski przepis z resztek jedzenia. Dzięki temu nauczyliśmy się jak nie marnować jedzenia. Następnie po spotkaniu we wcześniej wyznaczonych grupach przeprowadzone zostały lekcje łamańców językowych, na których uczestnicy projektu uczyli siebie nawzajem najtrudniejszych łamańców w swoim języku.


We also had a chance to watch a video recorded by one of our students, Malwina Warzecha, in which she presented her own recipe from leftover food. Through this we learned how not to waste food. Then, after the meeting, in previously appointed groups, lessons of tongue twisters were conducted, during which the project participants taught each other the most difficult twistersin their language.


Całą ideą zadania było poznanie dziedzictwa kulturowego krajów zaangażowanych w projekt, podniesienie poziomu wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju oraz integracja pomiędzy uczestnikami. W dodatku wykonywana praca przyczyniała się do poszerzenia wiedzy kulturowej naszych uczniów.

The whole idea of the task was to learn about the cultural heritage of the countries involved in the project, to increase knowledge about sustainable development and to integrate the participants. In addition, the work performed contributed to the cultural knowledge of our students.

Powrót do góry