Regulamin rekrutacji

IX LO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2024/25

Zasady ogólne

 1. Rejestracja kandydatów na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie poprzez elektroniczny system rekrutacji.
 2. Przy pomocy informatora elektronicznego należy stworzyć swoją listę preferencji, wypełnić formularz, wydrukować i podpisać własnoręcznie piórem lub długopisem.
 3. Wydrukowane i podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) formularze należy dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa regulamin komisji oraz zadania członków.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

 1. Podaje informacje o warunkach rekrutacji.
 2. Przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w zasadach rekrutacji.
 3. Ustala minimalną wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
 5. Ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły.
 6. Podaje informację o wolnych miejscach.
 7. Sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.
 8. Wszelkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (wygenerowany w internetowym systemie rekrutacji):

          13.05. – 31.05.2024 r. (do godz. 15.00) do klas/grup dwujęzycznych oraz klasy międzynarodowej

          13.05. – 14.06.2024 r. (do godz. 15.00) do klas ogólnodostępnych

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
 • kopie zaświadczeń z konkursów przedmiotowych, sportowych i artystycznych;
 • ankieta kandydata (w tym oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki);
 • karta zdrowia ucznia ze szkoły podstawowej;
 • 2 fotografie.

Harmonogram rekrutacji

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  13.05. – 14.06.2024 r.; do klas dwujęzycznych 13.05. – 31.05.2024 r.
 • Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy05.06.2024 r. o godz. 15.00.  Dla kandydatów, którzy z ważnych przyczyn nie mogą przystąpić do testu w pierwszym terminie, przewidywany jest II termin.
  Zapisy na I termin testu trwają do końca maja na stronie: Informacje dla kandydatów do klas dwujęzycznych oraz oddziału międzynarodowego (9lo.rzeszow.pl).
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 21.06 – 08.07.2024 r. do godz. 15.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16.07.2024 r. do godz. 12.00.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie 16.07 – 18.07.2024 r. do godz. 14.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19.07.2024 r. do godz. 12.00

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej i międzynarodowej przystępują obowiązkowo do sprawdzianu umiejętności językowych (j. angielski).
 2. Ze sprawdzianu kompetencji językowych są zwolnieni laureaci bądź finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci  konkursu przedmiotowego z języka angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty
 3. Sprawdzian umiejętności językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych odbędzie się w budynku szkoły w terminie: 5.06.2024 r. o godz. 15:00
 4. Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze sprawdzianu kompetencji językowych: 25.

Kryteria przyznawania punktów

 1. Laureaci konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej z co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji do oddziałów ogólnodostępnych wynosi 200.
 3. Maksymalna liczba punktów do oddziałów dwujęzycznych powiększona jest maksymalnie o 25 pkt za wynik sprawdzianu umiejętności językowych z języka angielskiego.
 4. Maksymalnie można uzyskać:
 • 100 pkt – za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
 • 100 pkt – za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
 1. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 1. Języka polskiego,
 2. Historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. Matematyki,
 4. Przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
 5. Języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

          przelicza się na punkty, mnożąc wynik procentowy przez 0,2.

Do wszystkich oddziałów punktowane są oceny z następujących przedmiotów:

 1. Języka polskiego,
 2. Matematyki,
 3. Języka obcego nowożytnego (korzystniejsza ocena na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z jednego z j. obcych)
 4. Przedmiot wskazany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną
OCENIANE KRYTERIUMPUNKTACJAŁĄCZNIE
WYNIKI SPRAWDZIANU ÓSMOKLASISTY
  j. polski (100% = 20 pkt.) matematyka (100% = 20 pkt.) j. obcy nowożytny – poziom podstawowy (100% = 20 pkt.)  do 35 punktów do 35 punktów do 30 punktów    max 100 punktów
   
PRZEDMIOTY WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Język polskiOcena:   celująca – 18 punktów bardzo dobra – 17 punktów dobra – 14 punktów dostateczna – 8 punktów dopuszczająca – 2 punkty    max 72 punktów
Matematyka
Język obcy nowożytny
W klasach medycznych: biologia lub chemia W klasie politechnicznej: fizyka W klasie humanistycznej: historia W klasie ekonomiczno-menedżerskiej: geografia
DODATKOWA AKTYWNOŚĆ LUB OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 punktów
Angażowanie się w aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu Ważne: Komisja rekrutacyjna uwzględnia aktywność, która jest poświadczona poprzez wpis na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej3 punkty
LAUREACI, FINALIŚCI ORAZ KANDYDACI, KTÓRZY UZYSKALI WYSOKIE MIEJSCA W ZAWODACH WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH
Szczegółowe informacje dotyczące zawodów uwzględnianych  w postępowaniu rekrutacyjnym zawarte są w załączniku  Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2022/23 Ważne: Komisja rekrutacyjna uwzględnia osiągnięcia, które są poświadczone poprzez wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego7 punktów
uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego10 punktów
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:międzynarodowym – 4 punkty krajowym – 3 punkty wojewódzkim –  2 punkty powiatowym – 1 punkt 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w danych zawodach18 punktów
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA DO KLAS OGÓLNODOSTĘPNYCH200 punktów
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH225 punktów

Postanowienia końcowe

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników punktowych brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Procedura odwoławcza:

 1. W ciągu 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły rodzic składa wniosek do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 2. W ciągu 5 dni od daty wystąpienia rodzica Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 3. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic wnosi do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
 4. W ciągu 7 dni od dnia wniesienia odwołania Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. po. 60).
 3. Zarządzenie Nr 1/2024 Podkarpackiego Kuratorium Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025  w województwie podkarpackim.

Powrót do góry