Stypendia

Stypendia dostępne dla uczniów liceum i gimnazjum

Uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o liczne stypendia z różnorakich źródeł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego realizowany jest Projekt pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019″. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares

Zasiłki szkolne

Stypendia szkolne

Inne stypendia dla uczniów

Stypendium Dyrektora Szkoły

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

  1. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,9 – liceum; 5,2 – gimnazjum (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
  2. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
  3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Fundusz Stypendialny Talenty

Powrót do góry