Oddział międzynarodowy IB

Program matury międzynarodowej jest niezależnym, uznawanym na całym świecie programem dwuletnim realizowanym w dwóch ostatnich klasach liceum. Celem nauczania i wychowania szkoły IB jest całościowa edukacja i wykreowanie człowieka na miarę zjednoczonego świata XXI wieku, wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę z zachowaniem właściwych proporcji między niezbędną ilością informacji a umiejętnością operowania nimi, promowanie wzajemnego zrozumienia między różnymi narodami (którego bazą są wspólne doświadczenia edukacyjne), a także ułatwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilności bez względu na przynależność narodową lub państwową.

Uczeń ma obowiązek wybrać nie mniej niż trzy przedmioty na wyższym poziomie wymagań (Higher Level – HL) i nie więcej niż trzy na niższym poziomie wymagań (Standard Level – SL). Różnica między przedmiotami prowadzonymi na HL oraz na SL to mniejsza ilość materiału programowego i nieco łatwiejsze pytania, testy na egzaminie końcowym w przypadku SL. Różnica ta znajduje oczywiście odbicie w tygodniowej liczbie godzin danego przedmiotu. W polskiej szkole, tygodniowa liczba godzin przedmiotu HL wynosi 6, a przedmiotu SL 4.

Obok dwuletniej nauki wybranych według wyżej wymienionych zasad przedmiotów uczeń musi zaliczyć kurs przedmiotu teoria wiedzy (Theory of Knowledge – TOK), który prowadzony jest w wymiarze 2/3 godzin tygodniowo. Teoria wiedzy jest kluczem do zrozumienia filozofii edukacyjnej systemu IB. Tworzy filozoficzne podstawy każdej dziedziny wiedzy przedstawianej w IB. Stanowi krytyczną, twórczą refleksję w odniesieniu do nauki, procesu nauczania i wychowania, a także otaczającego nas świata. Jest znakomitą okazją do dyskusji, daje możliwość każdemu uczniowi na wypracowanie własnego sposobu na uczenie się, studiowanie.

Trzecim, równie ważnym, obok nauki 6 wybranych przedmiotów i TOK elementem edukacji w ramach systemu IB jest szeroko rozumiana praca na rzecz społeczności oraz rozwoju osobistego (Creativity, Action, Service – CAS). W ciągu dwóch lat nauki uczeń ma obowiązek przepracować 150 godzin zegarowych w ramach CAS. Najistotniejszą częścią programu CAS jest tzw. „serwis” czyli niesienie pomocy osobom potrzebującym. Każda forma pracy jest działalnością bezpłatną, kontrolowaną przez nauczyciela (koordynatora CAS) i musi być udokumentowana raportami w specjalnym dzienniczku zawierającymi oprócz opisu  (w j. angielskim) pracy również samoocenę.

Ostatnim formalnym obowiązkiem przed egzaminem IB jest napisanie przez ucznia pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu (Extended Essay) i przekazanie jej koordynatorowi programu IB, który wysyła je ekspertowi do oceny. Pod względem poziomu Extended Essay można usytuować między pracą magisterską a pracą konkursową na olimpiadę przedmiotową. Promotorem takiej pracy, pisanej w języku angielskim, jest nauczyciel danego przedmiotu.

Nauka odbywa się w całości języku angielskim (z wyjątkiem języka polskiego i języków obcych).

W ofercie naszej szkoły uczniowie będą mogli dokonać wyboru spośród 6 grup przedmiotowych:

  • Grupa 1: Język A – pierwszy język (polski)
  • Grupa 2: Język B – drugi język obcy (angielski, hiszpański, niemiecki)
  • Grupa 3: Nauki społeczne – ekonomia, historia
  • Grupa 4: Nauki eksperymentalne – chemia, fizyka, biologia
  • Grupa 5: Nauki matematyczne – matematyka
  • Grupa 6: Przedmioty artystyczne – sztuka (lub trzeci nowożytny język obcy, drugi przedmiot z grupy 3, 4, 5).

Powrót do góry