Informacje dla kandydatów do klas dwujęzycznych oraz oddziału międzynarodowego

„Znajomość języków jest bramą do wiedzy.”
Roger Bacon

W procesie rekrutacji do klas dwujęzycznych lub oddziału międzynarodowego kandydat przystępuje do testu kompetencji językowych. 

Test kompetencji językowych z j. angielskiego do klasy i grup dwujęzycznych oraz oddziału międzynarodowego obędzie się 2.06.2022r. o godzinie 1500.

Wyniki będą dostępne w zakładce Rekrutacja.

Zapraszamy kandydatów z ważną legitymacją szkolną. 

PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU tel. 17 748 27 50 lub 17 748 27 62 lub na e-mail: sekretariat@lo9.resman.pl

_________________________________

ZAKRES MATERIAŁU

z języka angielskiego dla kandydatów do klasy I liceum dwujęzycznego w cyklu czteroletnim 

Zakres materiału wymagany od kandydatów do klasy I opracowany został w oparciu o wymagania egzaminacyjne do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (poziom A2/B1 Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego).

Program nauczania liceum dwujęzycznego stanowi kontynuację programu nauczania szkoły podstawowej, jednak od kandydatów wymagane jest wykazanie się opanowaniem w jak najwyższym stopniu sprawności wymienionych w podstawie programowej szkoły podstawowej.

Podczas testu kompetencji sprawdzane będą następujące umiejętności:

Sprawność rozumienia tekstu czytanego:

 •  rozumienia ogólnego sensu dłuższych i bardziej złożonych tekstów, również przy pobieżnym czytaniu,
 • pełne rozumienie prostego tekstu narracyjnego,
 • rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe,
 • rozumienie kontekstu sytuacyjnego krótkich tekstów;
 • wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo niezrozumiałego tekstu.

 Sprawność pisania:

 • formułowanie, w miarę zróżnicowanej pod względem morfosyntaktycznym i  leksykalnym, krótkiej wypowiedzi pisemnej,
 • prawidłowe stosowanie zasad ortografii i podstaw interpunkcji.

Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację powyższych sprawności:

 Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:

 • Simple Present,
 • Present Continuous (Progressive),
 • Present Perfect,
 • Present Perfect Continuous (Progressive),
 • Simple Past,
 • Past Continuous (Progressive),
 • Simple Future

Zdania w stronie biernej w wyżej wymienionych czasach.

Zdania w trybie rozkazującym.

Proste twierdzenia w mowie zależnej.

Rozkazy/polecenia w mowie zależnej.

Zdania z podmiotem there np. (there are.., there will be) oraz it (np. It is hard to say)

Pytania typu Question Tag.

Okresy warunkowe (typu 0, I, II ).

Podstawowe konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odsłownym (gerund): czasownik + bezokolicznik lub gerund (np. go to do, used to do, enjoy doing); czasownik + dopełnienie + bezokolicznik (np. tell sb. to do, order sb. to do); przymiotnik + bezokolicznik (np. ready to do, too old to do); wyrażenie be going to.

Czasowniki posiłkowe i modalne (be, have, do, may, must, can, could, will, would, should)

Czasowniki regularne i nieregularne.

Najczęściej używane czasowniki typu Phrasal Verb

Rzeczowniki – regularna i nieregularna liczba mnoga, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza (of i Saxon Genitive),

Przedimki – podstawowe użycie.

Przymiotniki – stopniowanie regularne i nieregularne; użycie przymiotników z so i such (np. She’s so bright. She’s such a bright girl.); przymiotniki dzierżawcze (my, your etc.)

Przysłówki – stopniowanie regularne i nieregularne, użycie too i enough.

Zaimki – osobowe (I, you etc.); wskazujące (this, that etc.); względne (who, which etc); zwrotne (myself, themselves etc.); nieokreślone (some, any, every, no + złożenia), określniki: much, many, few, a few, each, both, all, none, neither, either, other, another, the other, others.

Liczebniki – główne i porządkowe.

Przyimki i wyrażenia przyimkowe do wyrażania czasu, miejsca, sposobu etc. oraz najczęstsze połączenia z czasownikami i przymiotnikami (np. listen to, afraid of).

Spójniki – and, but, unless, that, until, while, after, before, because, so, although etc.

_________________________________

Powrót do góry