Informacje dla kandydatów do klas dwujęzycznych oraz oddziału międzynarodowego

„Znajomość języków jest bramą do wiedzy.”
Roger Bacon

Warunkiem przyjęcia do oddziału międzynarodowego lub do klasy/grupy dwujęzycznej jest pozytywne zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego. Szczegóły w Regulaminie rekrutacji [zobacz]. Pełny zakres wymaganego na teście materiału jest dostępny poniżej.

Test kompetencji językowych z j. angielskiego do klasy i grup dwujęzycznych oraz oddziału międzynarodowego obędzie się 5.06.2024r. o godzinie 1500. Wyniki będą dostępne w zakładce Rekrutacja.
Zapisy na test trwają do końca maja 2024r. Dla kandydatów, którzy z ważnych przyczyn nie mogą przystąpić do testu w pierwszym terminie, przewidywany jest II termin (będzie podany wkrótce).

Zapraszamy Kandydatów z ważną legitymacją szkolną. 

______________________________

PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU W TEŚCIE (I termin):

  _________________________________

  ZAKRES MATERIAŁU

  z języka angielskiego dla kandydatów do klasy I liceum dwujęzycznego w cyklu czteroletnim 

  Zakres materiału wymagany od kandydatów do klasy I opracowany został w oparciu o wymagania egzaminacyjne do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (poziom A2/B1 Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego).

  Program nauczania liceum dwujęzycznego stanowi kontynuację programu nauczania szkoły podstawowej, jednak od kandydatów wymagane jest wykazanie się opanowaniem w jak najwyższym stopniu sprawności wymienionych w podstawie programowej szkoły podstawowej.

  Podczas testu kompetencji sprawdzane będą następujące umiejętności:

  Sprawność rozumienia tekstu czytanego:

  •  rozumienia ogólnego sensu dłuższych i bardziej złożonych tekstów, również przy pobieżnym czytaniu,
  • pełne rozumienie prostego tekstu narracyjnego,
  • rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe,
  • rozumienie kontekstu sytuacyjnego krótkich tekstów;
  • wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo niezrozumiałego tekstu.

   Sprawność pisania:

  • formułowanie, w miarę zróżnicowanej pod względem morfosyntaktycznym i  leksykalnym, krótkiej wypowiedzi pisemnej,
  • prawidłowe stosowanie zasad ortografii i podstaw interpunkcji.

  Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację powyższych sprawności:

   Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:

  • Simple Present,
  • Present Continuous (Progressive),
  • Present Perfect,
  • Present Perfect Continuous (Progressive),
  • Simple Past,
  • Past Continuous (Progressive),
  • Simple Future

  Zdania w stronie biernej w wyżej wymienionych czasach.

  Zdania w trybie rozkazującym.

  Proste twierdzenia w mowie zależnej.

  Rozkazy/polecenia w mowie zależnej.

  Zdania z podmiotem there np. (there are.., there will be) oraz it (np. It is hard to say)

  Pytania typu Question Tag.

  Okresy warunkowe (typu 0, I, II ).

  Podstawowe konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odsłownym (gerund): czasownik + bezokolicznik lub gerund (np. go to do, used to do, enjoy doing); czasownik + dopełnienie + bezokolicznik (np. tell sb. to do, order sb. to do); przymiotnik + bezokolicznik (np. ready to do, too old to do); wyrażenie be going to.

  Czasowniki posiłkowe i modalne (be, have, do, may, must, can, could, will, would, should)

  Czasowniki regularne i nieregularne.

  Najczęściej używane czasowniki typu Phrasal Verb

  Rzeczowniki – regularna i nieregularna liczba mnoga, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza (of i Saxon Genitive),

  Przedimki – podstawowe użycie.

  Przymiotniki – stopniowanie regularne i nieregularne; użycie przymiotników z so i such (np. She’s so bright. She’s such a bright girl.); przymiotniki dzierżawcze (my, your etc.)

  Przysłówki – stopniowanie regularne i nieregularne, użycie too i enough.

  Zaimki – osobowe (I, you etc.); wskazujące (this, that etc.); względne (who, which etc); zwrotne (myself, themselves etc.); nieokreślone (some, any, every, no + złożenia), określniki: much, many, few, a few, each, both, all, none, neither, either, other, another, the other, others.

  Liczebniki – główne i porządkowe.

  Przyimki i wyrażenia przyimkowe do wyrażania czasu, miejsca, sposobu etc. oraz najczęstsze połączenia z czasownikami i przymiotnikami (np. listen to, afraid of).

  Spójniki – and, but, unless, that, until, while, after, before, because, so, although etc.

  _________________________________

  Powrót do góry