REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ LUB MIĘDZYNARODOWEJ

ROK SZKOLNY 2024/2025

I. ZASADY REKRUTACJI

1. O przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub międzynarodowego może ubiegać się uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej publicznej lub niepublicznej.

2. Do oddziału dwujęzycznego lub międzynarodowego przyjmuje się uczniów, którzy:

a) ukończyli szkołę podstawową lub odpowiednią poza granicami kraju,
b) uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji językowych,
c) ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego zwolnieni są laureaci i finaliści konkursu przedmiotowego z j. angielskiego organizowanego przez kuratorium oświaty oraz uczniowie posiadający certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.

O przyjęciu kandydata do klasy dwujęzycznej lub międzynarodowej decyduje suma punktów uzyskanych ze sprawdzianu kompetencji językowych (maksymalnie 75 pkt) oraz liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się dnia 5.06.2024r. o godzinie 15.00.
Uwaga! Uczestnictwo w teście należy potwierdzić wypełniając elektroniczny formularz [dostępny tutaj].

3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian z języka angielskiego (wyniki zostaną podzielone przez 3) wynosi 25 punktów rekrutacyjnych, które są dodawane do ogólnej liczby punktów rekrutacyjnych.


Uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia do oddziału dwujęzycznego to kandydaci, którzy ze sprawdzianu predyspozycji językowych uzyskali minimum 30%.
Wynik niższy niż 8 punktów rekrutacyjnych nie kwalifikuje do dalszego postępowania rekrutacyjnego kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.


ZAKRES TESTU SPRAWDZAJĄCEGO PREDYSPOZYCJE JĘZYKOWE

Test składa się z kilkunastu ćwiczeń i trwa 90 minut. Poziom sprawdzianu jest na poziomie B1/B1+ dla uczniów po szkole podstawowej. Sprawdza poszczególne umiejętności językowe:

  • słuchanie (typy zadań – wybór wielokrotny, dobieranie, odpowiadanie na pytania, zdania z luką)
  • znajomość funkcji językowych (typy zadań – wybór wielokrotny, dobieranie, zadanie z luką/lukami) -rozumienie tekstów pisanych (typy zadań – wybór wielokrotny, dobieranie, zadanie z luką/lukami, odpowiedzi na pytania)
  • znajomość środków językowych (typy zadań – wybór wielokrotny, dobieranie, zadanie z luką/lukami, parafraza zdań, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych
  • wypowiedz pisemna (email lub inny krótki tekst).

TERMINARZ REKRUTACJI

Składanie wniosków 13.05. – 31.05.2024 r. do godz. 15.00
Sprawdzian predyspozycji językowych 05.06.2024 r. o godz.15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki ze sprawdzianu kompetencji językowych do 14.06.2024 r.
Uzupełnianie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 21.06 – 08.07.2024 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku 16.07 – 18.07.2024 r. do godz. 14.00

Powrót do góry